تاریخ های مهم

 

تاریخ برگزاری همایش :

20 اسفند ماه  1399

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 

10 اسفند ماه 1399

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :

 12 اسفند ماه 1399