اطلاعیه 9 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات بین المللی ISI ,SCOPUS
1399/09/20

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-International Journal of Innovation, Creativity and Change(IJICC)-  SCOPUS

2-Talent Development and Excellence- SCOPUS

3- Journal of critical reviews- SCOPUS

4- international journal of psychosocial rehabilitation-SCOPUS

5- Utopia y Praxis Latinoamericana-SCOPUS

6- test engineering and management- SCOPUS

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل  journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش  در مديريت ، اقتصاد و توسعه

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

 -مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com